فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۵۲ : ۱۰۰۶ : ۱۷ : ۳۷۱۱ : ۴۸ : ۴۴۱۷ : ۱۹ : ۲۲۱۷ : ۳۶ : ۵۰۲۳ : ۰۶ : ۱۰
چهارشنبه۲ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۵۲ : ۵۹۰۶ : ۱۸ : ۳۲۱۱ : ۴۸ : ۳۶۱۷ : ۱۸ : ۱۱۱۷ : ۳۵ : ۴۱۲۳ : ۰۶ : ۰۰
پنج شنبه۳ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۵۳ : ۴۹۰۶ : ۱۹ : ۲۷۱۱ : ۴۸ : ۲۸۱۷ : ۱۷ : ۰۱۱۷ : ۳۴ : ۳۳۲۳ : ۰۵ : ۵۰
جمعه۴ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۵۴ : ۳۹۰۶ : ۲۰ : ۲۲۱۱ : ۴۸ : ۲۲۱۷ : ۱۵ : ۵۳۱۷ : ۳۳ : ۲۶۲۳ : ۰۵ : ۴۱
شنبه۵ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۵۵ : ۲۹۰۶ : ۲۱ : ۱۸۱۱ : ۴۸ : ۱۶۱۷ : ۱۴ : ۴۵۱۷ : ۳۲ : ۲۱۲۳ : ۰۵ : ۳۲
یکشنبه۶ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۵۶ : ۱۹۰۶ : ۲۲ : ۱۴۱۱ : ۴۸ : ۱۱۱۷ : ۱۳ : ۳۹۱۷ : ۳۱ : ۱۶۲۳ : ۰۵ : ۲۴
دوشنبه۷ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۵۷ : ۰۹۰۶ : ۲۳ : ۱۱۱۱ : ۴۸ : ۰۶۱۷ : ۱۲ : ۳۴۱۷ : ۳۰ : ۱۳۲۳ : ۰۵ : ۱۷
سه شنبه۸ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۵۸ : ۰۰۰۶ : ۲۴ : ۰۸۱۱ : ۴۸ : ۰۲۱۷ : ۱۱ : ۳۰۱۷ : ۲۹ : ۱۱۲۳ : ۰۵ : ۱۰
چهارشنبه۹ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۵۸ : ۵۰۰۶ : ۲۵ : ۰۵۱۱ : ۴۸ : ۰۰۱۷ : ۱۰ : ۲۷۱۷ : ۲۸ : ۱۱۲۳ : ۰۵ : ۰۴
پنج شنبه۱۰ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۵۹ : ۴۱۰۶ : ۲۶ : ۰۳۱۱ : ۴۷ : ۵۷۱۷ : ۰۹ : ۲۶۱۷ : ۲۷ : ۱۱۲۳ : ۰۴ : ۵۸
جمعه۱۱ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۰ : ۳۱۰۶ : ۲۷ : ۰۰۱۱ : ۴۷ : ۵۶۱۷ : ۰۸ : ۲۶۱۷ : ۲۶ : ۱۳۲۳ : ۰۴ : ۵۴
شنبه۱۲ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۱ : ۲۲۰۶ : ۲۷ : ۵۸۱۱ : ۴۷ : ۵۶۱۷ : ۰۷ : ۲۷۱۷ : ۲۵ : ۱۷۲۳ : ۰۴ : ۵۰
یکشنبه۱۳ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۲ : ۱۳۰۶ : ۲۸ : ۵۷۱۱ : ۴۷ : ۵۶۱۷ : ۰۶ : ۳۰۱۷ : ۲۴ : ۲۲۲۳ : ۰۴ : ۴۷
دوشنبه۱۴ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۳ : ۰۴۰۶ : ۲۹ : ۵۵۱۱ : ۴۷ : ۵۷۱۷ : ۰۵ : ۳۴۱۷ : ۲۳ : ۲۸۲۳ : ۰۴ : ۴۴
سه شنبه۱۵ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۳ : ۵۵۰۶ : ۳۰ : ۵۴۱۱ : ۴۷ : ۵۹۱۷ : ۰۴ : ۳۹۱۷ : ۲۲ : ۳۶۲۳ : ۰۴ : ۴۲
چهارشنبه۱۶ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۴ : ۴۶۰۶ : ۳۱ : ۵۳۱۱ : ۴۸ : ۰۲۱۷ : ۰۳ : ۴۶۱۷ : ۲۱ : ۴۵۲۳ : ۰۴ : ۴۱
پنج شنبه۱۷ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۵ : ۳۷۰۶ : ۳۲ : ۵۲۱۱ : ۴۸ : ۰۶۱۷ : ۰۲ : ۵۵۱۷ : ۲۰ : ۵۶۲۳ : ۰۴ : ۴۱
جمعه۱۸ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۶ : ۲۸۰۶ : ۳۳ : ۵۲۱۱ : ۴۸ : ۱۰۱۷ : ۰۲ : ۰۵۱۷ : ۲۰ : ۰۸۲۳ : ۰۴ : ۴۲
شنبه۱۹ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۷ : ۲۰۰۶ : ۳۴ : ۵۱۱۱ : ۴۸ : ۱۵۱۷ : ۰۱ : ۱۶۱۷ : ۱۹ : ۲۲۲۳ : ۰۴ : ۴۳
یکشنبه۲۰ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۸ : ۱۱۰۶ : ۳۵ : ۵۱۱۱ : ۴۸ : ۲۲۱۷ : ۰۰ : ۲۹۱۷ : ۱۸ : ۳۸۲۳ : ۰۴ : ۴۵
دوشنبه۲۱ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۹ : ۰۲۰۶ : ۳۶ : ۵۱۱۱ : ۴۸ : ۲۹۱۶ : ۵۹ : ۴۴۱۷ : ۱۷ : ۵۵۲۳ : ۰۴ : ۴۹
سه شنبه۲۲ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۹ : ۵۴۰۶ : ۳۷ : ۵۰۱۱ : ۴۸ : ۳۶۱۶ : ۵۹ : ۰۰۱۷ : ۱۷ : ۱۳۲۳ : ۰۴ : ۵۲
چهارشنبه۲۳ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۰ : ۴۵۰۶ : ۳۸ : ۵۰۱۱ : ۴۸ : ۴۵۱۶ : ۵۸ : ۱۸۱۷ : ۱۶ : ۳۴۲۳ : ۰۴ : ۵۷
پنج شنبه۲۴ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۱ : ۳۶۰۶ : ۳۹ : ۵۰۱۱ : ۴۸ : ۵۵۱۶ : ۵۷ : ۳۸۱۷ : ۱۵ : ۵۶۲۳ : ۰۵ : ۰۳
جمعه۲۵ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۲ : ۲۸۰۶ : ۴۰ : ۵۰۱۱ : ۴۹ : ۰۵۱۶ : ۵۷ : ۰۰۱۷ : ۱۵ : ۲۰۲۳ : ۰۵ : ۰۹
شنبه۲۶ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۳ : ۱۹۰۶ : ۴۱ : ۵۰۱۱ : ۴۹ : ۱۷۱۶ : ۵۶ : ۲۳۱۷ : ۱۴ : ۴۵۲۳ : ۰۵ : ۱۶
یکشنبه۲۷ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۴ : ۱۰۰۶ : ۴۲ : ۴۹۱۱ : ۴۹ : ۲۹۱۶ : ۵۵ : ۴۸۱۷ : ۱۴ : ۱۳۲۳ : ۰۵ : ۲۴
دوشنبه۲۸ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۵ : ۰۱۰۶ : ۴۳ : ۴۹۱۱ : ۴۹ : ۴۲۱۶ : ۵۵ : ۱۵۱۷ : ۱۳ : ۴۲۲۳ : ۰۵ : ۳۳
سه شنبه۲۹ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۵ : ۵۲۰۶ : ۴۴ : ۴۸۱۱ : ۴۹ : ۵۵۱۶ : ۵۴ : ۴۳۱۷ : ۱۳ : ۱۳۲۳ : ۰۵ : ۴۳
چهارشنبه۳۰ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۶ : ۴۳۰۶ : ۴۵ : ۴۸۱۱ : ۵۰ : ۱۰۱۶ : ۵۴ : ۱۴۱۷ : ۱۲ : ۴۵۲۳ : ۰۵ : ۵۳