سهامداران شرکت پتروشیمی مروارید

سهامداران شرکت پتروشیمی مروارید (سهامی خاص) به شرح ذیل می باشند:
1- شرکت پترو فرهنگ (سهامی عام) .................................................................. 40 درصد
2- شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) .............................................. 34 درصد
3- شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) ..................... 17 درصد
4- شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ( سهامی خاص) ............................................6.6 درصد
5- سایر سهامداران حقیقی ............................................................................... 2.4 درصد
6- سایر سهامداران ................................................................................. کمتر از یک درصد
7- شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) ........................................... کمتر از یک درصد