سهامداران شرکت پتروشیمی مروارید

سهامداران شرکت پتروشیمی مروارید (سهامی خاص) به شرح ذیل می باشند:
1- شرکت پترو فرهنگ (سهامی خاص) .............................................................. 40 درصد
2- شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) .............................................. 34 درصد
3- شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) ..................... 17 درصد
4- شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ( سهامی خاص) ............................................6.6 درصد
5- سهام ترجیحی کارکنان ................................................................................ 2.43 درصد
6- شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) ...................................کمتر از یک درصد 
7- شرکت صنایع آموزشی (سهامی خاص) ........................................................ کمتر از یک درصد
8- شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) ................................................... کمتر از یک درصد
9- موسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ........کمتر از یک درصد