سهامداران شرکت پتروشیمی مروارید

سهامداران شرکت پتروشیمی مروارید (سهامی خاص) به شرح ذیل می باشند:
1- شرکت پترو فرهنگ (سهامی خاص) .......................................................... 46.55 درصد
2- شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) ......................................... 34 درصد
3- شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) ................ 17 درصد
4- صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (موسسه).....کمتر از یک درصد
5- شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) ................................کمتر از یک درصد 
6- شرکت صنایع آموزشی (سهامی خاص) ..................................................... کمتر از یک درصد
7- شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) ............................................... کمتر از یک درصد
8- سهام ترجیحی کارکنان ............................................................................ 2.45 درصد