سهامداران شرکت پتروشیمی مروارید

سهامداران شرکت پتروشیمی مروارید (سهامی خاص) به شرح ذیل می باشند:
1- شرکت پترو فرهنگ (سهامی عام) .................................................................. 40 درصد
2- شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) .............................................. 34 درصد
3- شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) ..................... 17 درصد
4- شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ( سهامی خاص) ............................................6.6 درصد
5- سایر سهامداران(سهام ترجیحی کارکنان) ........................................................ 2.4 درصد
6-موسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ........ 1502 سهم
7-شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) .....................................................1500 سهم
8-شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) ...................................... 1000 سهم
9-مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص)............................... 1000 سهم
10- شرکت صنایع آموزشی (سهامی خاص) ........................................................1 سهم
11- شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) .................................1 سهم 
12 - شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان (سهامی خاص) ......................................1 سهم