فرم ثبت مشخصات خریداران

*
*
*
اطلاعات تماس نماینده
محصول مورد تقاضا
حداکثر میزان توانایی برداشت محصول (تن/ماه)
بسته بندی
شرایط حمل مورد تقاضا
بازار هدف
سابقة همکاری با سایر پتروشیمی‌های ایران