مشخصات + C3

مشخصات محصول C3+ تولید شده در شرکت پتروشیمی مروارید به شرح جدول زیر می باشد:

Composition Test Method Result Technique
mol% wt%
Ethane ASTM D 2163 11.94 6.93 GC/FID
Ethylene ASTM D 2163 0.23 0.12 GC/FID
Propane ASTM D 2163 5.9 5.03 GC/FID
Propylene ASTM D 2163 28.06 22.81 GC/FID
Acetylene ASTM D 2163 0.02 0.01 GC/FID
C4's as n-butane ASTM D 2163 35.2 39.51 GC/FID
C5⁺ as n-pentane ASTM D 2163 18 25.08 GC/FID
MAPD ASTM D 2163 0.65 0.5 GC/FID