مشخصات CO2

مشخصات محصول  CO2 تولید شده در شرکت پتروشیمی مروارید به شرح جدول زیر می باشد:

CO2
Carbon Dioxide
Organic chlorides (VC, EC, AC) ppm vol max
10
Sulfur mg/kg max Nil
EO mg/m3 max 20
Hydrocarbons (mainly CH4 , C2H4) %vol max 0.5
Aldehydes ppm vol max 300
EG ppm vol max 5
Battery limit condition
Pressure barg 0.1
Temperature °C 65