مشخصات ETHYLENE تولیدی

اتلین گازی بی رنگ و اشتعال پذیر می باشد که بعنوان یک ماده اولیه بسیار مهم در صنایع پتروشیمی شناخته می شود. اتیلن با فرمول شیمیایی C2H4 ساده ترین الفین می باشد.
مشخصات محصول اتیلن تولید شده در شرکت پتروشیمی مروارید به شرح جدول زیر می باشد:

Composition Test Method Value, typical Technique
Ethylene, purity, mol% By calculation 99.95 mini 100-(∑impurities)
Methane + Ethane, ppm vol ASTM D6159 <500 GC/FID
Acetylene, ppm vol ASTM D6159 <1 GC/FID
C3⁺, ppm vol ASTM D6159 <10 GC/FID
Hydrogen, ppm vol ASTM D2504 <5 GC/TCD
Carbon monoxide, ppm vol ASTM D2504 <0.1 GC/methanizer/FID
Carbon dioxide, ppm vol ASTM D2504 <0.1 GC/methanizer/FID
Oxygen, ppm vol / <0.1 Field testing portable oxygen meter
Sulfur, combined, total, ppm vol ASTM D6667 <0.5 UV-fluorescence analyzer
Methanol, ppm vol / <0.5 GC/FID
Oxygenated compounds,ppm vol / <0.5 GC/FID
Nitrogen, combined, total, ppm vol ASTM D6429 <0.2 Chemiluminescence analyzer
Carbonyl sulfide, ppm vol ASTM D6228 <0.02 GC/FID
Mercaptans, ppm vol ASTM D6228 <0.3 GC/FID
Moisture, ppm vol ASTM D5454 <0.1 Field testing portable water dew point meter