فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
دوشنبه۱ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۱۲ : ۰۹۰۵ : ۵۴ : ۳۹۱۳ : ۰۰ : ۵۹۲۰ : ۰۷ : ۴۳۲۰ : ۲۶ : ۵۹۰۰ : ۰۹ : ۲۷
سه شنبه۲ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۱۱ : ۱۱۰۵ : ۵۴ : ۰۳۱۳ : ۰۱ : ۰۴۲۰ : ۰۸ : ۲۸۲۰ : ۲۷ : ۴۷۰۰ : ۰۹ : ۲۲
چهارشنبه۳ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۱۰ : ۱۶۰۵ : ۵۳ : ۲۹۱۳ : ۰۱ : ۰۹۲۰ : ۰۹ : ۱۲۲۰ : ۲۸ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۱۷
پنج شنبه۴ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۹ : ۲۳۰۵ : ۵۲ : ۵۶۱۳ : ۰۱ : ۱۵۲۰ : ۰۹ : ۵۵۲۰ : ۲۹ : ۲۰۰۰ : ۰۹ : ۱۳
جمعه۵ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۸ : ۳۱۰۵ : ۵۲ : ۲۵۱۳ : ۰۱ : ۲۱۲۰ : ۱۰ : ۳۸۲۰ : ۳۰ : ۰۵۰۰ : ۰۹ : ۱۰
شنبه۶ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۷ : ۴۲۰۵ : ۵۱ : ۵۶۱۳ : ۰۱ : ۲۸۲۰ : ۱۱ : ۲۰۲۰ : ۳۰ : ۵۰۰۰ : ۰۹ : ۰۷
یکشنبه۷ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۶ : ۵۵۰۵ : ۵۱ : ۲۸۱۳ : ۰۱ : ۳۵۲۰ : ۱۲ : ۰۲۲۰ : ۳۱ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۰۵
دوشنبه۸ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۶ : ۰۹۰۵ : ۵۱ : ۰۲۱۳ : ۰۱ : ۴۲۲۰ : ۱۲ : ۴۳۲۰ : ۳۲ : ۱۷۰۰ : ۰۹ : ۰۴
سه شنبه۹ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۵ : ۲۶۰۵ : ۵۰ : ۳۷۱۳ : ۰۱ : ۵۰۲۰ : ۱۳ : ۲۳۲۰ : ۳۲ : ۵۹۰۰ : ۰۹ : ۰۴
چهارشنبه۱۰ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۴ : ۴۵۰۵ : ۵۰ : ۱۴۱۳ : ۰۱ : ۵۹۲۰ : ۱۴ : ۰۲۲۰ : ۳۳ : ۴۰۰۰ : ۰۹ : ۰۴
پنج شنبه۱۱ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۴ : ۰۷۰۵ : ۴۹ : ۵۳۱۳ : ۰۲ : ۰۸۲۰ : ۱۴ : ۴۰۲۰ : ۳۴ : ۲۱۰۰ : ۰۹ : ۰۵
جمعه۱۲ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۳ : ۳۰۰۵ : ۴۹ : ۳۴۱۳ : ۰۲ : ۱۷۲۰ : ۱۵ : ۱۷۲۰ : ۳۵ : ۰۰۰۰ : ۰۹ : ۰۶
شنبه۱۳ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۲ : ۵۶۰۵ : ۴۹ : ۱۶۱۳ : ۰۲ : ۲۷۲۰ : ۱۵ : ۵۴۲۰ : ۳۵ : ۳۹۰۰ : ۰۹ : ۰۹
یکشنبه۱۴ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۲ : ۲۴۰۵ : ۴۹ : ۰۰۱۳ : ۰۲ : ۳۷۲۰ : ۱۶ : ۲۹۲۰ : ۳۶ : ۱۶۰۰ : ۰۹ : ۱۲
دوشنبه۱۵ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۱ : ۵۵۰۵ : ۴۸ : ۴۵۱۳ : ۰۲ : ۴۷۲۰ : ۱۷ : ۰۴۲۰ : ۳۶ : ۵۲۰۰ : ۰۹ : ۱۶
سه شنبه۱۶ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۱ : ۲۸۰۵ : ۴۸ : ۳۳۱۳ : ۰۲ : ۵۸۲۰ : ۱۷ : ۳۷۲۰ : ۳۷ : ۲۷۰۰ : ۰۹ : ۲۰
چهارشنبه۱۷ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۱ : ۰۳۰۵ : ۴۸ : ۲۲۱۳ : ۰۳ : ۰۹۲۰ : ۱۸ : ۰۹۲۰ : ۳۸ : ۰۱۰۰ : ۰۹ : ۲۵
پنج شنبه۱۸ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۰ : ۴۱۰۵ : ۴۸ : ۱۲۱۳ : ۰۳ : ۲۱۲۰ : ۱۸ : ۴۱۲۰ : ۳۸ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۳۱
جمعه۱۹ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۰ : ۲۱۰۵ : ۴۸ : ۰۵۱۳ : ۰۳ : ۳۲۲۰ : ۱۹ : ۱۱۲۰ : ۳۹ : ۰۵۰۰ : ۰۹ : ۳۷
شنبه۲۰ خرداد ۱۴۰۲۰۴ : ۰۰ : ۰۴۰۵ : ۴۷ : ۵۹۱۳ : ۰۳ : ۴۴۲۰ : ۱۹ : ۳۹۲۰ : ۳۹ : ۳۵۰۰ : ۰۹ : ۴۴
یکشنبه۲۱ خرداد ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۴۹۰۵ : ۴۷ : ۵۴۱۳ : ۰۳ : ۵۶۲۰ : ۲۰ : ۰۷۲۰ : ۴۰ : ۰۴۰۰ : ۰۹ : ۵۲
دوشنبه۲۲ خرداد ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۳۷۰۵ : ۴۷ : ۵۲۱۳ : ۰۴ : ۰۸۲۰ : ۲۰ : ۳۳۲۰ : ۴۰ : ۳۱۰۰ : ۱۰ : ۰۰
سه شنبه۲۳ خرداد ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۲۷۰۵ : ۴۷ : ۵۱۱۳ : ۰۴ : ۲۱۲۰ : ۲۰ : ۵۸۲۰ : ۴۰ : ۵۷۰۰ : ۱۰ : ۰۹
چهارشنبه۲۴ خرداد ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۲۰۰۵ : ۴۷ : ۵۱۱۳ : ۰۴ : ۳۳۲۰ : ۲۱ : ۲۲۲۰ : ۴۱ : ۲۲۰۰ : ۱۰ : ۱۸
پنج شنبه۲۵ خرداد ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۱۵۰۵ : ۴۷ : ۵۴۱۳ : ۰۴ : ۴۶۲۰ : ۲۱ : ۴۴۲۰ : ۴۱ : ۴۵۰۰ : ۱۰ : ۲۸
جمعه۲۶ خرداد ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۱۳۰۵ : ۴۷ : ۵۷۱۳ : ۰۴ : ۵۹۲۰ : ۲۲ : ۰۵۲۰ : ۴۲ : ۰۶۰۰ : ۱۰ : ۳۹
شنبه۲۷ خرداد ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۱۴۰۵ : ۴۸ : ۰۳۱۳ : ۰۵ : ۱۲۲۰ : ۲۲ : ۲۵۲۰ : ۴۲ : ۲۶۰۰ : ۱۰ : ۵۱
یکشنبه۲۸ خرداد ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۱۷۰۵ : ۴۸ : ۱۰۱۳ : ۰۵ : ۲۵۲۰ : ۲۲ : ۴۳۲۰ : ۴۲ : ۴۵۰۰ : ۱۱ : ۰۲
دوشنبه۲۹ خرداد ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۲۲۰۵ : ۴۸ : ۱۸۱۳ : ۰۵ : ۳۸۲۰ : ۲۳ : ۰۰۲۰ : ۴۳ : ۰۲۰۰ : ۱۱ : ۱۵
سه شنبه۳۰ خرداد ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۳۰۰۵ : ۴۸ : ۲۹۱۳ : ۰۵ : ۵۱۲۰ : ۲۳ : ۱۵۲۰ : ۴۳ : ۱۷۰۰ : ۱۱ : ۲۸
چهارشنبه۳۱ خرداد ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۴۱۰۵ : ۴۸ : ۴۰۱۳ : ۰۶ : ۰۴۲۰ : ۲۳ : ۲۸۲۰ : ۴۳ : ۳۱۰۰ : ۱۱ : ۴۱