ظرفیت تولیدی این واحد 500,000 تن MEG در سال است و 50,000 تن دی اتیلن گلایکول(DEG) و نیز 3,000 تن تری اتیلن گلایکول (TEG) تولید می کند. خوراک این واحد 340,000 تن در سال اتیلن و 368,000 تن در سال اکسیژن است که از واحدهای اتیلن و UT تامین خواهد گردید.

Feed: 340,000 t/y Ethylene (From Ethylene Unit)
           368,000 t/y Oxygen (From Utility)

Product: 500,000 t/y MEG
                50,000 t/y  DEG
                3,000 t/y    TEG