الفین

واحد اتیلن جهت تبدیل 650,000 تن اتان به 500,000 تن اتیلن در سال طراحی شده است. خوراک این واحد از میادین پارس جنوبی تامین می گردد. بخش عمده محصول اتیلن به میزان 340,000 تن در سال به عنوان خوراک در واحد اتیلن گلایکول (MEG) مصرف می گردد و 160,000 تن صادر خواهد شد.