واحد UTE
سرویسهای جانبی که پتروشیمی مروارید می بایست با ایجاد یک واحد رأساً تأمین نماید؛ این سرویسها پس از راه اندازی کامل مبین 2 از آن شرکت تأمین خواهد گردید .

1- سیستم آب آتش نشانی (FIRE FIGHTING SYSTEM):
این سیستم شامل یک مخزن استوانه ای (با حجم بیش از 20000 مترمکعب) حجم خالص، سه تلمبه برقی، سه تلمبه دیزلی و دو تلمبه کمکی (Jockey) و نیز سیستم کنترل و ابزار دقیق کامل و پکیج شیمیایی می باشد.
ضمناً جهت Backup سیستم آب آتش نشانی با آب دریا در صورت نیاز ، طراحی لازم در نظر گرفته شده است.

2 - سیستم آب DM (DEMINIRALAZED WATER):
این سیستم دارای یک مخزن به حجم V=1770 متر مکعب با قابلیت پر شدن توسط تانکر و خط لوله از مبین به منظور تأمین آب جبرانی (Makeup) برای Cooling Water Expansion drum و تأمین آب سیستم Polishing Package است و مجهز به دو عدد تلمبه و سیستم ابزار دقیق و کنترل کامل می باشد.

3- سیستم آب نمک زدائی شده (DESALINATED WATER):
سیستم دارای یک مخزن جهت تأمین آب بدون نمک به حجم خالص V=500 مترمکعب با قابلیت پر شدن توسط خط لوله از مبین به منظورتأمین آب جبرانی (Make up) برای سیستم آب آتش نشانی، تأمین آب UW و آب دوش های ایمنی میباشد و این سیستم مجهز به دو عدد تلمبه و سیستم ابزار دقیق و کنترل کامل می باشد.

4- سیستم آب خنک کننده مدار بسته (CLOSED LOOP COOLING WATER):
این واحد دارای یک مدار بسته آب خنک کن می باشد. این سیستم شامل سه عدد تلمبه، سه عدد مبدل حرارتی صفحه ای Plate Heat Exchanger از جنس تیتانیوم و یک Package تزریق Corrosion-Inhibitor Biocide می باشد.

5- سیستم آب آشامیدنی (POTABLE WATER SYSTEM):
دارای یک مخزن به حجم خالص 30 متر مکعب با قابلیت پر شدن توسط تانکر و خط لوله از مبین و مجهز به یک دستگاه تلمبه مربوطه برای تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز واحد طراحی شده است.