پروژه های پژوهشی خاتمه یافته و جاری
شماره نام پروژه رویکرد ماهیت پروژه زمان انجام پروژه/ بکارگیری فناوری نوع پروژه
1 بررسی و استقرار سیستم سنجش آنلاین اکسیژن در مسیر ورودی به DSG افزایش بهره‌وری کاربردی 93-94 داخل مجتمعی
2 محاسبه مقدار Main flaring با استفاده از شیرهای کنترلی کاهش انتشار آلاینده ها مطالعاتی 93 داخل مجتمعی
3 پایش تکنولوژی تجهیزات واحد الفین مدیریت تکنولوژی مطالعاتی /تحلیلی 93-94 داخل مجتمعی
4 اعمال پوشش سرامیکی کوره های الفین کاهش هزینه تولید کاربردی 93-94 برون سپاری
5 بازیابی گازهای فلر واحد الفین کاهش انتشار آلاینده ها/ افزایش بهره وری مطالعاتی 95 داخل مجتمعی
6 بازیابی گازهای فلر واحد MEG کاهش انتشار آلاینده ها/ افزایش بهره وری مطالعاتی 95 داخل مجتمعی
7 بهینه کاوی و تحلیل الگوبرداری از BAT داخل و خارج از کشور برای بهینه سازی ناحیه 20 واحد الفین افزایش بهره وری مطالعاتی/تحلیلی 93 داخل مجتمعی
8 بررسی تزریق پروپان خالص به کوره ها به عنوان خوراک افزایش تولید مطالعاتی/تحلیلی 93-94 داخل مجتمعی
9 تدوین تجربیات ریومپ (افزایش ظرفیت تولید) در داخل و خارج از کشور افزایش تولید مطالعاتی 94 داخل مجتمعی
10 بکارگیری نمونه گیر جدید دی کک کوره های الفین مدیریت تکنولوژی کاربردی 94 داخل مجتمعی
11 بکارگیری شبیه ساز فرایند کوره های الفین ( نرم افزار PyroFur) افزایش بهره وری کاربردی 93-94 برون سپاری
12 شبیه سازی دینامیک واحد الفین افزایش بهره وری مطالعاتی /تحلیلی 93-94 برون سپاری
13 امکانسنجی تولید یخ خشک از CO2 واحد MEG تولید محصول جدید مطالعاتی /تحلیلی 93 داخل مجتمعی
14 ارزیابی ریسک راکتور واحد MEG بهبود کیفی ایمنی مطالعاتی /تحلیلی 94 برون سپاری
15 تکنولوژی DeNOx افزایش بهره وری مطالعاتی 94 داخل مجتمعی
16 راه اندازی واحد الفین با ازت کاهش انتشار آلاینده ها/ افزایش بهره وری مطالعاتی 94 داخل مجتمعی
17 امکانسنجی استقرار پکیج سردسازی BOG /افزایش فشار خروجی C-701 کاهش انتشار آلاینده ها/ افزایش بهره وری مطالعاتی/تحلیلی 93-94 داخل مجتمعی
18 امکانسنجی جایگزینی تکنولوژی جدید کک زدائی و بررسی پروفایل حرارتی در کوره به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) کاهش انتشار آلاینده ها مطالعاتی/تحلیلی 95-96 برون سپاری
19 مطالعه و بازنگری پینچ واحد الفین افزایش بهره وری مطالعاتی/تحلیلی 95-96 برون سپاری
20 آنالیز و بررسی منشأ ارتعاشات غیرمعمول در شبکه RYG بهبود کیفی ایمنی مطالعاتی/تحلیلی 96-97 برون سپاری
21 امکانسنجی تولید کربنات پتاسیم فعال برای واحد MEG با استفاده از فعال‌سازهای آلی در مقیاس آزمایشگاهی بومی سازی دانش فنی مطالعاتی 96-97 برون سپاری
22 شبیه سازی دینامیکی واحد MEG با نرم افزار Aspen Plus افزایش بهره وری مطالعاتی 96-97 برون سپاری
23 پایش فناوری های تولید آب شیرین مدیریت تکنولوژی مطالعاتی 95 داخل مجتمعی
24 بررسی تغییر کاربری E-411 در واحد الفین مدیریت انرژی و کاهش هزینه های تولید مطالعاتی/ تحلیلی 95 داخل مجتمعی
25 کاهش رسوب گذاری در مبدل های E-205 A/B/C واحد الفین مدیریت انرژی و کاهش هزینه های تولید مطالعاتی/ تحلیلی 95-96 برون سپاری
26 بررسی جامع دلایل تشکیل کک در کوره های الفین مدیریت پسماند مطالعاتی/ تحلیلی 95 داخل مجتمعی
27 بکارگیری کندانس های توربین واحد الفین در بویلرها واحد MEG مدیریت انرژی و کاهش هزینه های تولید مطالعاتی/ کاربردی 94-96 داخل مجتمعی
28 جداسازی گلایکول ها افزایش بهره وری مطالعاتی 95-96 داخل مجتمعی
29 مطالعات جامع تبدیل دی اکسیدکربن مدیریت کربن مطالعاتی 96 داخل مجتمعی
30 بکارگیری سوپر جاذب کاهش مصرف آب در فضای سبز مجتمع افزایش بهره وری کاربردی 96-97 داخل مجتمعی
31 شناسائی، ارزیابی و ایجاد اطلس تکنولوژی برای مدیریت و ارتقاء تکنولوژی در واحد الفین مدیریت تکنولوژی مطالعات/ تحلیلی 96-97 برون سپاری
32 شناسائی، ارزیابی و ایجاد اطلس تکنولوژی برای مدیریت و ارتقاء تکنولوژی در واحد MEG مدیریت تکنولوژی مطالعات/ تحلیلی 96-97 برون سپاری
33 تدوین گزینه های تکنولوژیک دارای اولویت در پروژه ریومپ و طراحی و استقرار نظام مدیریت تکنولوژی افزایش تولید مطالعات تحلیلی و استقرار نظام مدیریتی 97 برون سپاری
34 ایجاد اطلس انتشار و استقرار مدیریت کربن در مجتمع مدیریت کربن استقرار نظام مدیریتی 97 برون سپاری
35 تحلیل و بررسی تعاملی ابعاد و متغیرهای اقتصادی شرکت و تأثیر استراتژی‌ها و تصمیمات شرکت بر متغیرهای اقتصادی با استفاده از رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (System Dynamic) مدیریت هزینه‌ها کاربردی 97-98 برون سپاری
36 بررسی عوامل بروز مشکلات در C-401 به روش‌های فرآیندی و تحلیل CFD کاهش هزینه های تولید مطالعاتی 97 برون سپاری
37 امکانسنجی تولید کربنات پتاسیم فعال برای واحد MEG با استفاده از فعال‌سازهای معدنی در مقیاس آزمایشگاهی بومی سازی دانش فنی تحقیقاتی/کاربردی 97-98 برون سپاری
38 تولید برق در مسیر Weirbox با نصب توربین آبی افزایش بهره وری مطالعاتی/کاربردی 97-99 برون سپاری
39 امکانسنجی بکارگیری جریان H2S در کوره های واحد الفین خودکفایی و بومی سازی دانش فنی مطالعاتی 97 برون سپاری
40 ایجاد و استقرار اطلس و مدیریت خوردگی مجتمع (فرآیندی و غیرفرآیندی) مدیریت خوردگی مطالعاتی/کاربردی 97-98 برون سپاری
41 تحلیل دینامیکی سیالاتیFFP مربوط به پیستون‌های کمپرسورC -701 برای حل مشکل خوردگی رایدر رینگ کاهش هزینه های تولید مطالعاتی/تحلیلی 97-98 برون سپاری
42 تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل بهبود شرایط کار منابع انسانی مطالعاتی/تحلیلی 97 برون سپاری
43 شناسائی و رتبه‌بندی عوامل ایجادکننده استرس در میان کارکنان پتروشیمی مروارید بهبود شرایط کار منابع انسانی مطالعاتی/تحلیلی 97-98 برون سپاری
44 توسعه سیستم مدیریت هزینه کاهش هزینه های تولید مطالعاتی/تحلیلی 97-98 برون سپاری


پروژه های ساخت و خودکفائی
ردیف نام پروژه ماهیت پروژه زمان انجام پروژه/ بکارگیری فناوری نوع پروژه
1 ساخت و تجاری سازی کاتالیست هیدروژناسیون استیلن مطالعاتی/ کاربردی 95-97 مشترک
2 مطالعه، طراحی و ساخت Magnetic bearing برای توربواکسپندر مطالعاتی/ کاربردی 97-98 برون‌سپاری
3 مطالعه، طراحی و ساخت یک نمونه مکانیکال سیل در قالب جایگزینی کاربردی 97 برون‌سپاری
4 ساخت گیج سطح مغناطیسی (Magnetic Level Gauge) و جایگزینی آن با نمونه خارجی کاربردی 97 برون‌سپاری
5 ساخت ترانسمیتر سطح برای Steam Drum کوره الفین کاربردی 97 برون‌سپاری
6 ساخت ترانسمیتر دما با قابلیت ارتباط در شبکه ارتباطی HART و فیلد باس کاربردی 97 برون‌سپاری
7 ساخت چسب بلزونا 1593 کاربردی 97-98 برون‌سپاری