جزییات مناقصه و مزایده

خریدماده متیل سیکلوهگزان (METHYL CYCLOHEXAN) مورد نیاز SEAL POT پمپ های A/B 401 و A/B 405 واحد اتیلن مجتمع پتروشیمی مروارید

مناقصه

09-212

پتروشیمی مروارید / پتروشیمی مروارید

0 ریال

ریال

عادی

۱۷ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۰

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.