سهامداران شرکت پتروشیمی مروارید

سهامداران شرکت پتروشیمی مروارید (سهامی خاص) به شرح ذیل می باشند:
1- موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ........................................... 46.5 درصد
2- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ........... 34 درصد
3- شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین ......................... 17 درصد
4- سهام ترجیحی کارکنان ......................................................... 2.5 درصد